DATASKYDDSPOLICY

Vi på Ventgruppen värnar om Er personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter
på bästa sätt.

Vi kommer aldrig att sälja era uppgifter vidare till tredje part och samlar inte in fler uppgifter än vad
vi behöver.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på
personuppgift@sotargruppen.se

Genom att besöka vår webbplats, beställa eller använda våra tjänster eller produkter, eller kontaktar
oss på något sätt så accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av era personuppgifter.
Du godkänner också att vi på Ventgruppen Skaraborg AB vid behov använder elektroniska
kommunikationskanaler som t.ex. e-post, SMS för att kommunicera och skicka information till dig.

Vilken information samlar vi in?
Denna integritetspolicy gäller all data som vi samlar in via till exempel webbplatser, sociala medier,
kontakt per telefon, SMS, mejl och på mässor/andra evenemang. Vi kan komma att kombinera
personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats
in på ett annat sätt (t.ex. mässa).
Ni kan också direkt eller indirekt ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika
sätt, några exempel är när Ni beställer tjänster/produkter av oss eller kontaktar oss via vår hemsida.
När Ni kontaktar oss per brev (e-post/pappersbrev) eller telefon. När ni deltar i ett möte/seminarium
eller liknande, samt när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en individ. Det kan vara uppgifter så
som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning,
koordinat, adress, mailadress, telefonnummer eller en kombination av dessa som går att spåra till
individen

Informationen vi samlar in kan vara:
– Personinformation: namn, adressinformation, leveransadress, e-postadress, telefonnummer,
din yrkesroll, din arbetsplats.
– Betalningsinformation: fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
Personnr/organisations nr.
– Information om tjänster och leveranser: detaljer om de tjänster och produkter du eller ditt
företag köper.
– Finansiell information: kreditvärdighet
– Historisk information: tidigare köp, utförda arbeten och betalningshistorik

Vad använder vi informationen till?
All information/data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder.
Vissa uppgifter är frivilliga och vi samlar bara in dem om du har valt att lämna dem till oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR – General Data Protection Regulation) är till för att förhindra att
din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i
dataskyddsförordningen eller annan lag.
Vi på Ventgruppen Skaraborg AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i
dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning.

Vad innebär behandling av personuppgifter?
Att behandla personuppgifter innebär att exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera
m.m. Vi strävar efter att alltid behandla/lagra dina personuppgifter inom EU/ESS.

Personuppgiftsbiträde
Vi är personuppgiftsbiträde till våra uppdragsgivare som är personuppgiftsansvariga, detta innebär
att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt och säkert.
Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta oss
så hjälper vi dig vidare till den uppdragsgivare som gäller för dig.
Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter du har lämnat ditt samtycke till för oss att behandla.
Har du frågor om detta kontakta oss på personuppgift@sotargruppen.se eller ring 0771-575 000

Syftet med behandling av dina personuppgifter?
Vi på Ventgruppen Skaraborg AB behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra
åtaganden vi har efter avtal mot räddningstjänst och myndighet eller annan uppdragsgivare.
Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har en väl motiverad anledning eller ditt samtycke
till att göra det.

Dina rättigheter
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att kostnadsfritt, begära ett registerutdrag. Du har rätt till att få dina personuppgifter
korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av
personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att
fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger
annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl
eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och
invända mot direktmarknadsföring.

I den mån vi behöver dina personuppgifter kommer vi att informera dig om varför vi
behöver dina uppgifter, hur länge och till vad vi skall använda dem.

Någon av dessa följande grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter
• Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller
flera specifika ändamål.
• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att
vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den
personuppgiftsansvarige.
• Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den
registrerade eller för en annan fysisk person.
• Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
• Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts
berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och
friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Vilka andra får ta del av dina personuppgifter?
Vi på Ventgruppen Skaraborg AB säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar inte ut dina
personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med
utvalda tredje parter för att uppfylla våra åtaganden mot våra uppdragsgivare. Om det sker ser vi till
att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Andra som tar del av dina
personuppgifter är anställda inom Ventgruppen Skaraborg AB och behöver uppgifterna för att utföra
sina arbetsuppgifter vid behandling av just ditt ärende.
Beroende på vilken typ av ärende det gäller kan de anställda utgöras av administrativ personal,
brandskyddskontrollanter, arbetsledare, sotare, ventilationstekniker eller VD.

Cookies
En cookie är en kort textfil som lagras i din dator.
Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort.
Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna
förbättra den ännu mer. Vi sparar inga IP-adresser eller liknande personuppgifter om dig.

Dessa filer skickas från Ventgruppen Skaraborg AB eller någon av våra partners webbservrar och
sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt:
Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.
Vi använder dessa cookies för att samla in övergripande analytisk information. Med informationen
kan vi förbättra vår webb och våra tjänster/produkter.

Tredje land
Om dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) berättar vi det för dig.
Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras av oss inom SKFM Örjan Lundström AB under den tid det är nödvändigt för de
ändamål som uppdragen vi kontrakterats eller för att ovan kunna utföra det vi lovat dig enligt andra
åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.
Personuppgifterna kommer vidare att hanteras enligt de regler som gäller för oss som till exempel
dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut. Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen
följande rättigheter:

• Begära tillgång till dina personuppgifter.
• Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
• Invända mot behandling av dina personuppgifter.
• Begära dataportabilitet.
• När som helst återkalla lämnat samtycke.

För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du
möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter
en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella
behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis
kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika
typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av
uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi
använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller
orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade
till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet
Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt tänk då på att inte lämna med några personliga
uppgifter om dig själv då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling. Lämna inte ut
känslig information via telefon eller e-post. Vi kommer inte att fråga efter eller be dig lämna ut
känsliga uppgifter om din person via telefon eller e-post. Med känslig information menar vi till
exempel ditt personnummer och bankuppgifter.

Om du använder sociala medier
Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med oss, tänk då på
att informationen kommer att överföras till tredje part (företaget/organisationen som driver det
sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig därför att inte skicka känslig information till
oss via sociala medier. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen, DSF på datainspektionens
webbplats.

Har du klagomål?
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för
uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska
marknaden.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina
rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på
Ventgruppen Skaraborg AB enligt uppgifterna nedan.

Ventgruppen Skaraborg AB
Adress: Vara Lassagården 1, 534 95 Vara.
Tel: 0771-575 000
e-post: personuppgift@sotargruppen.se
Web: www.ventgruppen.se